Analyseren

Na de inventarisatiefase vindt de analysefase plaats waarbij er getoetst wordt door de pensioenadviseur of er tegenstrijdigheden zijn m.b.t. uw doelstellingen en wensen. Indien er tegenstrijdigheden zijn zal dit met u worden besproken en zult u moeten aangeven wat prioriteit heeft.

Een tegenstrijdigheid kan bijvoorbeeld zijn dat je een maximale pensioentoezegging wenst, maar dat jouw financiële positie dat niet toelaat.

Bij een eventuele aanpassing van de doelstellingen zal worden toegelicht wat de consequentie is van deze aanpassing (prioritering).

Uiteraard zal ook direct getoetst worden of er wordt voldaan aan relevante wet- en regelgeving. Bijvoorbeeld de fiscale wetgeving, de Pensioenwet (PW) en de Algemene wet gelijke behandeling.